قوانین و مقررات

آموشگاه موسیقی شهرآوا با مجوز و زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی فعالیت می کند و تابع قوانین این وزارتخانه است.